Uchwały zarządu

2004.12.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1612/157/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007 ze zm.), oraz w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia.

z up. Marszałka Województwa Arkadiusz Czartoryski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611 Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

powrót