Uchwały zarządu

2004.12.30

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1626/158/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.2)), § 13 pkt 2 uchwały Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.194.812.722 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 68.410.611 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 89.790.348 zł;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.432.194 zł;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.503.901 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.185.779.883 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U. z 2003r.Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz.1291 i Nr 121, poz. 1264.

powrót