Uchwały zarządu

2005.02.08

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 209/167/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 lutego 2005 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2005 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.2)) oraz § 16 pkt 2 uchwały Nr 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 231 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.481.158.814 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 37.062.113 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 16.765 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 139.600.600 zł,
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – publiczny wkład krajowy w kwocie 8.405.306 zł,
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – publiczny wkład krajowy w kwocie 13.855.430 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.617.673.643 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
powrót