Uchwały zarządu

2005.04.27

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 666/185/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2005 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz § 16 pkt 2 uchwały Nr 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2005 r. Nr 8, poz. 231) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Szczegółowy plan budżetu

  Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z §16 pkt 2 uchwały nr 158/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 r. Zarząd jest upoważniony do dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu, a także w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych w zakresie zatwierdzonego zadania inwestycyjnego.

  Wobec powyższego oraz na podstawie decyzji Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (2.073.010 zł), wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2005:


  DOCHODY (+2.073.010 zł)

  Dział 851 – Ochrona zdrowia (+2.073.010 zł)

  Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+2.073.010 zł)
  Na podstawie decyzji Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa zwiększa się plan dochodów w §2210 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 2.073.010 zł.


  WYDATKI (+2.073.010 zł)

  Dział 710 Działalność usługowa (0 zł)

  Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (0 zł)
  Dokonuje się zmian w planie finansowym Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury polegających na przeniesieniu środków finansowy
 • powrót