Uchwały zarządu

2005.06.28

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1127/201/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2005 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.2)) oraz § 16 pkt 2 uchwały Nr 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 231 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.565.564.324 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 38.177.635 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa – publiczny wkład krajowy w kwocie 16.765 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 139.600.600 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - publiczny wkład krajowy w kwocie 12.839.872 zł;
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.450.000 zł;
6) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - publiczny wkład krajowy w kwocie 24.707.270 zł;
7) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.830.431 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.748.152.076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. U

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz.565.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Załączniki

  Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z §16 pkt 2 uchwały nr 158/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2005 r. Zarząd jest upoważniony do dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu, a także w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych w zakresie zatwierdzonego zadania inwestycyjnego.
  Wobec powyższego oraz na podstawie decyzji Nr 38/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci i uczniów (4.300 zł), wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2005:


  1. DOCHODY (+4.300 zł)

  Dział 851 – Ochrona zdrowia (+4.300 zł)
  Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (+4.300 zł)
  Na podstawie decyzji Nr 38/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa zwiększa się plan dochodów w §2210 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 4.300 zł.


  2. WYDATKI (+4.300 zł)

  Dział 851 – Ochrona zdrowia (+2.073.010 zł)
  Rozdział 85111 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (+4.300 zł)
  Zwiększ
 • powrót