Z posiedzeń zarządu

235. posiedzenie zarządu, 8 czerwca 2021 r.

2021.06.08 15:15 , aktualizacja: 2021.06.08 15:21

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wykaz skrótów:

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 232 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 25 maja 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia od Powiatu Sokołowskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup nowego księgozbioru dla Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.
 1. Informacja w sprawie stanowiska Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego zasadności finansowania wynagrodzeń nauczycieli – opiekunów w projektach stypendialnych planowanych do realizacji w ramach środków finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od 1 września 2021 r. nowego kierunku kształcenia, w zawodzie florysta, w Medycznej Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia, w zawodzie podolog, w Medycznej Szkole Policealnej w Ciechanowie.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia, w zawodzie podolog, w Medycznej Szkole Policealnej w Płocku.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia, w zawodzie podolog, w Medycznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia, w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, w Medycznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie V edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”.
 1. Informacja w sprawie określenia zapotrzebowania na lata 2021–2022 na środki finansowe Województwa Mazowieckiego w części, której dysponentem środków własnych jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie składu osobowego Komisji do spraw Nagrody Twórczej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Muzeum Wsi Radomskiej w związku z zmówieniem publicznym prowadzonym pn.: „Konsolidacja ubezpieczeń Grupy Instytucji Kultury Województwa Mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie występu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Makowie Mazowieckim.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.
 1. Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Łosice pomocy rzeczowej polegającej na odbudowie kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnych studni w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”.
 1. Informacja w sprawie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych złożonych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej V kadencji spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Mazowieckiego Instytutu Kultury.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dopłaty do kapitału spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania wkładu własnego przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza” w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 1. Informacja dot. zaawansowania zadania pn.: „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miastu Pruszków na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Pruszkowie przy ul. Pawiej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Michałowice na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Komorowie przy ul. Ceglanej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Bema 19.
 1. Informacja w sprawie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego, zawartej z Drewnickim Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA”.
 1. Informacja dotycząca wniosku złożonego przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na współorganizację przedsięwzięcia promującego rolnictwo w Województwie Mazowieckim w roku 2021.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego i tytułu zadania w projekcie Powiatu Gostynińskiego „Adaptacja zabudowy nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych” realizowanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego w zadaniu Gminy Obryte pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” oraz w zadaniu Powiatu Pułtuskiego pn.: „Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji”, a także wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania Powiatu Płockiego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2947W Soczewka-Łąck”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
 1. Informacja w sprawie zmiany terminu realizacji projektu Miasta Ostrołęka, nr RPMA.04.03.01-14-8111/17, skierowanego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-027/16, Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, RPO WM na lata 2014–2020.
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 316

powrót