Z posiedzeń zarządu

240. posiedzenie zarządu, 29 czerwca 2021 r.

2021.06.30 13:15 , aktualizacja: 2021.06.30 13:20

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wykaz skrótów:

 

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 236 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2021 r.,
 2. 237 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 17 czerwca 2021 r. (w trybie obiegowym),
 3. 239 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 23 czerwca 2021 r. (w trybie obiegowym),
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” – zadanie: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 1. Informacja w sprawie sprawozdań z realizacji, w II półroczu 2020 r., projektów „Strategii Wyjścia” przedłożonych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) i Stanem Nevada (Stany Zjednoczone Ameryki) zawartego 18 września 2018 r. oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Aneksu nr 1 do Listu Intencyjnego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Medycznej Szkole Policealnej w Otwocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na udział Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce w programie: „WzMOCnij Swoje Otoczenie” oraz udzielenia pełnomocnictwa.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół nr 3 w Wyszkowie.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 1. Informacja w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Chopina 16.
 1. Informacja w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie zmian w planie finansowym Mazowieckiego Zarząd Nieruchomości na rok 2021 w związku ze zwiększeniem zakresu prac koniecznych do wykonania przy zadaniu inwestycyjnym na terenie nieruchomości przy ul. Poznańskiej 17 w Ostrołęce.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” na terenie gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn powiatu pruszkowskiego.
 1. Informacja w sprawie stanu zaawansowania prac projektowych i okoliczności towarzyszących realizacji zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą  Łosice dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej polegającej na odbudowie kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnych studni w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach”.
 1. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w latach 2021–2022 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.
 1. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Brwinów na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 1. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o nabycie nieruchomości położonej w m. Augustów, gm. Pionki, na potrzeby budowy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.
 1. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o nabycie na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonych w Siedlcach: przy ul. Zamiejskiej, z przeznaczeniem na budowę siedziby Rejonu Drogowego w Siedlcach oraz ul. Bpa I. Świrskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 1. Informacja w sprawie wniosku Muzeum Regionalnego w Siedlcach dotyczącego nabycia nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza.
 1. Informacja w sprawie petycji mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego złożonej w sprawie wybudowania chodnika w ciągu ul. Umiastowskiej (drogi wojewódzkiej nr 718) na odcinku od ul. Sochaczewskiej do ul. Poznańskiej.
 1. Informacja w sprawie stanowiska Województwa Mazowieckiego dotyczącego propozycji Ministerstwa Infrastruktury dotyczących nowych zasad przyznawania środków z Funduszu Kolejowego po roku 2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie umowy współpracy na rzecz wdrożenia programu lojalnościowego będącego pilotażem Projektu CE1307 YOUMOBIL „Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie przedstawienia sprawozdania z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia udziału procentowego dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Kobylnikach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 1. Informacja w sprawie wniosku gminy Błędów dotyczącego udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 1. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie przeprowadzonego postępowania w zakresie udzielenia ulgi w spłacie należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
 1. Informacja dotycząca organizacji Dożynek Województwa Mazowieckiego 2021.
 1. Informacja w sprawie XVIII edycji konkursu pn.: „Smak ekologicznej żywności”.
 1. Informacja w sprawie wyników XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.
 1. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.
 1. Informacja w sprawie zapewnienia środków finansowych na kampanię informacyjną dot. ochronnym powietrza.
 1. Informacja w sprawie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Zdrówko Legionowo” Fundacji Emanio Arcus w 2019 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” na lata 2020-2023 przez Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie propozycji podziału niewykorzystanych środków finansowych pochodzących z realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” na lata 2021-2023, powstałych w 2021 r.
 1. Informacja w sprawie ambulansów zgłoszonych do dyspozycji Zarządu Województwa Mazowieckiego celem dalszego rozdysponowania.
 1. Informacja w sprawie spełnienia przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie dyspozycji wynikającej z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie spełnienia przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku dyspozycji wynikającej z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 1. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Miastu Otwock pomocy finansowej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Instytutu Papieża Jana Pawła II.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Stacji Muzeum.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umów dotyczących realizacji zadania pn.: „Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej V kadencji spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej V kadencji spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej V kadencji spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie propozycji zmian w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na rok 2020 oraz  zgłoszone przez jednostki organizacyjne przesunięcia nakładów na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku i latach kolejnych.
 1. Informacja w sprawie zadania realizowanego przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie pn.: „Rewitalizacja wilii Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem”.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego w związku z realizacją przez Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie projektu inwestycyjnego pn.: „Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko–parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie” w ramach RPO WM.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Zakup kompletu lamp do lasera holmowego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.”.
 1. Informacja w sprawie spółki Centrum Administracyjne MAZOVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie zmiany terminu naboru konkursowego w ramach Działania 3.3 Innowacje MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
 1. Informacja w sprawie zmian w poszczególnych zadaniach wybranych do dofinansowania uchwałą nr 56/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania Miasta i Gminy Pilawa.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego, zmiany tytułu i okresu realizacji zadania Gminy Magnuszew pn. Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie propozycji wymiaru terytorialnego w Programie Regionalnym: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
 1. Informacja w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego do projektu Kontraktu programowego dla województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zadania wybranego do dofinansowania dla Gminy Łomianki pn. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac modernizacyjnych wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na terenie Gminy Łomianki - w ramach projektu Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie projektu nr RPMA.09.02.02-14-b303/18 pn.: „Profilaktyka chorób kręgosłupa wśród dzieci ze szkół podstawowych!” realizowanego przez MEDICA Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie stanu wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu zakończenia prac Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20.
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 277

powrót