Członkostwo w KR

Członkostwo w Komitecie Regionów

2011.03.25 14:20 , aktualizacja: 2020.09.01 12:00

Autor: Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Dwudziestu członków polskiej delegacji stoi w rzędzie pozując do pamiątkowego zdjęcia. 13 lutego 2020 r. Zdjęcie...

W skład KR wchodzi 329 członków reprezentujących władze lokalne i regionalne ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.

 

Członkowie KR spotykają się pięć lub sześć razy w roku na sesjach plenarnych w Brukseli, a także pracują w sześciu stałych komisjach oraz – w szczególnych przypadkach – w komisjach powoływanych ad hoc. Dodatkowo w ramach KR działają grupy międzyregionalne oraz koordynowane są niektóre sieci umożliwiające regionom i miastom udział w ogólnounijnej debacie oraz wymianę doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w różnych dziedzinach polityki UE.

 

Członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia za swoją pracę w KR, otrzymują jedynie zwrot kosztów ich uczestnictwa w spotkaniach. Ich obecność jest odnotowywana w protokole.                        

 

Grupy Polityczne w KR

 

W KR reprezentowanych jest sześć grup politycznych: Europejska Partia Ludowa (EPP), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Grupa Renew Europe, Przymierze Europejskie (EA), Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), Zieloni.

 

 

Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Polacy uczestniczą w pracach Europejskiego Komitetu Regionów od lipca 2003 roku, natomiast od akcesji Polski do UE w dniu 1 maja 2004 roku polscy delegaci zasiadają w KR w roli pełnoprawnych członków.

 

Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów liczy 21 członków (oraz 20 zastępców członków), którzy reprezentują wszystkie szczeble polskiego samorządu. Członkowie polskiej delegacji odbywają spotkania w krajowym gronie przed każdą sesją plenarną, by poinformować się o swoich pracach i omówić najistotniejsze z polskiego punktu widzenia sprawy. Na posiedzenia polskiej delegacji często zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i innych instytucji. Koordynacją prac polskiej delegacji zajmuje się Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

 

Mazowsze w Europejskim Komitecie Regionów

 

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik jest członkiem Prezydium KR oraz bierze udział w pracach  Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE).

 

 

Link do Biuletynu informacyjnego Komitetu Regionów

Liczba wyświetleń: 8151