Komisje

Komisje

2011.03.25 14:30 , aktualizacja: 2020.09.01 12:28

Autor: Katarzyna Mańska, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Komisje stałe Komitetu Regionów  to:

 • CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych
 • COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE
 • ECON – Komisja Polityki Gospodarczej
 • ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii
 • NAT – Komisja Zasobów Naturalnych
 • SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury

 

Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)

Kompetencje:

 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 • Karta praw podstawowych UE

 • Aktywność obywatelska

 • Europejska polityka komunikacji

 • Decentralizacja

 • Sprawy konstytucyjne

 • Wielopoziomowe sprawowanie rządów

 • Sprawowanie rządów na poziomie lokalnym i regionalnym

 • Lepsze stanowienie prawa (w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych i sprawność regulacyjna)

 • Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności

 • Polityka imigracyjna, azylowa i wizowa

 • Polityka dotycząca stosunków zewnętrznych

 • Rozszerzenie

 • Polityka sąsiedztwa

 • Partnerstwo Wschodnie

 • Polityka śródziemnomorska UE

 • Zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju

 • Zewnętrzna współpraca administracyjna i budowanie zdolności

 • Międzynarodowe traktaty i negocjacje

 • Terroryzm międzynarodowy i kontrola granic

 

Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)

Kompetencje:

 • Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

 • Fundusze strukturalne

 • Planowanie przestrzenne

 • Polityka miejska

 • Mieszkalnictwo

 • Transport oraz sieci TEN-T

 • Makroregiony

 • Współpraca terytorialna

 • Statystyki i wskaźniki regionalne

 • Roczny budżet UE

 • Wieloletnie ramy finansowe

 • Finanse lokalne i regionalne

 

Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)

Kompetencje:

 • Polityka przemysłowa

 • Polityka wobec MŚP

 • Polityka gospodarcza i pieniężna

 • Zarządzanie gospodarcze, europejski semestr

 • Rynek wewnętrzny

 • Handel międzynarodowy i taryfy celne

 • Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa

 

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)

Kompetencje:

 • Zmiana klimatu: łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej

 • Energia ze źródeł odnawialnych

 • Polityka w dziedzinie środowiska

 • Sieci transeuropejskie w sektorze energetycznym

 • Nowe strategie w zakresie polityki energetycznej

 • Polityka przestrzeni kosmicznej wspomagająca rozwój terytorialny (Galileo, GMES/Copernicus i kwestie powiązane)

 

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)

Kompetencje:

 • Wspólna polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich

 • Zdrowie publiczne

 • Wspólna polityka w zakresie rybołówstwa

 • Polityka morska

 • Produkcja żywności

 • Ochrona konsumenta

 • Ochrona cywilna

 • Leśnictwo

 • Turystyka.

 

Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)

Kompetencje:

 • Polityka zatrudnienia

 • Polityka społeczna i ochrona socjalna

 • Mobilność

 • Równość szans

 • Edukacja i szkolenie

 • Innowacje, badania naukowe i technologie

 • Agenda cyfrowa

 • Społeczeństwo informacyjne i transeuropejskie sieci ICT

 • Przemysł audiowizualny i technologie mediów

 • Młodzież i sport

 • Wielojęzyczność i popularyzowanie języków mniejszości

 • Kultura i różnorodność kulturowa

 

Liczba wyświetleń: 8095