Program Operacyjny RYBY 2007-2013 - aktualności, komunikaty, nabory, szkolenia

Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi W Sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT

2010.05.18 13:10 , aktualizacja: 2010.05.18 13:24

Autor: Robert Dymowski, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 

Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
Zgodnie z art. 55 ust. 5 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia z EFR „podatek od wartości dodanej, oprócz podatku od wartości dodanej niepodlegającego zwrotowi, jeżeli jest on rzeczywiście i ostatecznie ponoszony przez innego beneficjenta niż osoba niebędąca podatnikiem określona w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku”.
Wnioskując a contrario wydatkiem kwalifikowalnym (kwalifikującym się do uzyskania wsparcia z EFR) jest, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa), prezentowanym w piśmie z dnia 22 lipca 2009 r., podatek od wartości dodanej (VAT) poniesiony przez podatnika tego podatku a sam podatek w żaden sposób nie może być odzyskany przez tego podatnika.
Możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Ocena, czy Beneficjentowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wymaga szczegółowej indywidualnej analizy stanu faktycznego, dokonanej przez Instytucję Pośredniczącą, która powinna się opierać głównie na deklarowanym przez Beneficjenta wykorzystaniu towarów i usług do czynności opodatkowanych bądź nieopodatkowanych VAT, zakupionychw związku z realizacją operacji realizowanej w ramach PO RYBY 2007-2013.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opinię służb prawnych MRiRW oraz interpretację Komisji Europejskiej i Instytucji Certyfikującej (Ministerstwa Finansów), podatek od towarów i usług VAT uznaje się co do zasady za niekwalifikowalny w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ten jest (został) rzeczywiście i ostatecznie poniesiony (zgodnie z art. 55 ust . 5 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006).
Należy przy tym wskazać, że zgodnie z pismem Komisji Europejskiej i przytoczoną w jego treści definicją podatnika VAT zawartą w art. 9 dyrektywy Rady 2006/112/EC (zastępującej dyrektywę 77/388/ECC) i zastrzeżeniem określonym w art. 13 (1) dyrektywy - krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.
Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, iż organy władzy publicznej oraz urzędy ich obsługujące nie są podatnikami podatku od towarów i usług tylko w zakresie prowadzonej działalności statutowej.
Tak więc wyżej wymienione podmioty władzy nie mogą być uważane za podatników w związku z transakcjami (bez względu na podstawę prawną przeprowadzania takiej transakcji), jakie zawierają wykonując działalność statutową. Wnioskując a contrario, jeżeli dana transakcja będzie wykonywana przez jeden z wyżej wymienionych rodzajów organów władzy i ta transakcja nie będzie się mieściła w statutowej działalności tego organu władzy, to wówczas ten organ władzy należy jednak traktować jak podatnika.
Ponadto uprzejmie wyjaśnia się, że:
1) „podatek rzeczywiście i ostatecznie poniesiony” to podatek faktycznie zapłacony przez określony podmiot i ciężar ekonomiczny tego podatku nie został przerzucony na inny podmiot,
2) „podatek niepodlegający zwrotowi” to podatek, którego w żaden prawnie dopuszczalny sposób nie można odzyskać (chodzi tu
o możliwość odzyskania, nie zaś o faktyczne odzyskanie), tzn. podatek należny nie może zostać pomniejszony o podatek naliczony, nie jest możliwy jego zwrot, nie ma możliwości skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na odzyskaniu chociażby części kwoty zapłaconego wcześniej podatku,
3) stawki podatku w oczywisty sposób przesądzają o kwocie podatku do zapłacenia; należy jednak pamiętać, że stawka 0% i ZW (zwolniony) oznacza, że brak jest podatku do zapłacenia (przy czym w przypadku stawki 0% podatek jest do odzyskania).

Liczba wyświetleń: 449

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.