Program Operacyjny RYBY 2007-2013 - aktualności, komunikaty, nabory, szkolenia

Zaproszenie do składania wniosków o wybór stowarzyszenia do realizacji LSROR w ramach PO RYBY 2007-2013

2010.12.17 09:50

Autor: Aleksandra Hernik, Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 241). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w terminie od dnia 16 grudnia 2010 r. do dnia 16 lutego 2011 r.

 

Wysokość dostępnych środkówprzeznaczonych na realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich dla obszaru całego kraju w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi: 114 318 957 euro, będące odpowiednikiem kwoty wyrażonej w złotych (PLN) ustalonej zgodnie z kursem wymiany euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania wyboru lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.

 

Miejsce składania wniosków: stowarzyszenia z całego kraju zainteresowane złożeniem wniosku i spełniające warunki określone przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r.o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72 poz. 619, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 162, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 200) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami, spięte w segregatorach, bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na ul. Wspólnej 30 w Warszawie, p. 313.

 

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), w zakładce PO RYBY 2007-2013, (Wzory wniosków i umów PO RYBY 2007 – 2013, oś priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa) .

 

Ze stowarzyszeniami wybranymi do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) zostanie podpisana umowa na realizację tej strategii. Maksymalna wysokość środków finansowych na realizację tej strategii została określona w § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

Złożenie wniosku:

  1. o terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku pieczęcią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek;
  2. stowarzyszenie ubiegające się o wybór do realizacji LSROR informuje instytucję zarządzającą o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Rozpatrywanie wniosku:

 

1. wyboru stowarzyszeń do realizacji LSROR dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do składania wniosków;

 

2. wniosek w pierwszej kolejności podlega wstępnej weryfikacji w zakresie: terminowości złożenia, wypełnienia wszystkich wymaganych pól, złożenia podpisu osoby/osób reprezentującej/ych stowarzyszenie oraz złożenia załączników wskazanych we wniosku;

 

3. jeżeli wniosek nie został złożony przez stowarzyszenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego albo nie został złożony w terminie lub nie zawiera nazwy stowarzyszenia, lub adresu jego siedziby i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub nie dołączono do niego oryginału LSROR, instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia;

 

4. jeżeli wniosek nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego załączników nr 1-5, 6-7 i 11 lub nie dołączono do niego jednego z dokumentów wskazanych przez Stowarzyszenie w załączniku nr 5 lub 11, instytucja zarządzająca wzywa stowarzyszenie, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Brakujące dokumenty należy dostarczyć na adres wskazany w piśmie wzywającym stowarzyszenie do uzupełnienia;

 

5. jeżeli stowarzyszenie, pomimo wezwania, nie usunęło braków lub nie złożyło wyjaśnień w wyznaczonym terminie, instytucja zarządzająca ponownie wzywa to stowarzyszenie do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

 

6. jeżeli stowarzyszenie pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonało ich w terminie, instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia;

 

7. instytucja zarządzająca w trakcie rozpatrywania wniosku, może wezwać stowarzyszenie, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

 

8. wezwanie stowarzyszenia do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wyboru stowarzyszenia do realizacji LSROR wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania tych czynności;

 

9. ze stowarzyszeniami wybranymi do realizacji LSROR zostanie podpisana umowa na realizację tej strategii;

 

10. w przypadku, gdy co najmniej dwa stowarzyszenia uzyskają taką samą liczbę punktów w ramach ocen, o których mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, pierwszeństwo przy wyborze przyznaje się temu stowarzyszeniu, które posiada wyższy współczynnik, o którym mowa we wprowadzeniu do wyliczenia w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia.

Liczba wyświetleń: 349

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.