Pomoc Techniczna PROW 2014–2020

Informacje o Pomocy Technicznej PROW 2014–2020

2017.02.15 10:40 , aktualizacja: 2020.11.03 13:03

Autor: Alicja Łukaszuk (RW), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

logotypy programu z klauzulą Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 jest zapewnienie:

 1. odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt,

 2. realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW oraz zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału, odpowiednich partnerów, zgodnie z art. 5, ust. 3 lit e rozporządzenia ramowego, w celu wspierania wymiany najlepszych praktyk pomiędzy takimi partnerami,

 3. zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów, w tym działań takich jak systemy elektronicznej wymiany danych oraz wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania funduszy,

 4. finansowania kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi,

 5. finansowania działań dotyczących poprzedzającego oraz kolejnego okresu programowania.

 

W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 realizowane są dwa schematy:

 

Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu

 

Celem tego schematu jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym w przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt.

 

Ponadto środki pomocy technicznej mogą być kierowane na finansowanie działań na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów (w tym działań takich jak systemy elektronicznej wymiany danych oraz działań mających na celu wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania EFRROW) oraz na finansowanie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie operacji realizowanych w ramach Schematu I Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

 • konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014–2020,
 • najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW 2014–2020,
 • szkolenie dla pracowników PROW 2014–2020,
 • usługi pocztowe PROW 2014–2020,
 • wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014–2020,
 • zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014–2020,
 • przeprowadzanie przez pracowników UMWM czynności kontrolnych w ramach PROW 2014–2020.

Celem powyższych operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Planuje się, że wyżej wymienione operacje zapewnią możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Wysokość wkładu EFRROW w ramach budżetu Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 14 619 406 EURO.

logotypy programu z klauzulą Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wyżej wymienione operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014–2020.

 

Celem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym oraz promowanie innowacji w produkcji żywności na obszarach wiejskich i w leśnictwie. Celem niniejszego schematu jest natomiast zapewnienie finansowania działań wynikających z realizacji KSOW oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi tych działań.

 

Ponadto niniejszy schemat służy finansowaniu sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji Programu w celu zapewnienia informacji w szczególności na temat jego realizacji, warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w jego realizację.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie operacji realizowanych w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

 • działalność KSOW PROW 2014–2020,
 • działania informacyjno-promocyjne PROW 2014–2020,
 • najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW 2014–2020,
 • szkolenia dla pracowników KSOW 2014–2020,
 • wynagrodzenia pracowników KSOW 2014–2020,
 • zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014–2020.

Celem powyższych operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym wsparcie funkcjonowania KSOW oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014–2020.

 

Planuje się, że realizacja powyższych operacji zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Wysokość wkładu EFRROW w ramach budżetu Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 4 949 942 EURO.

 

logotypy programu z klauzulą Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 2049

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.