PROW 2007-2013

Informacje ogólne o PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki.

 

Realizowanie strategicznych założeń Programu możliwe jest dzięki działaniom podejmowanym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie działania współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

 

Dzięki pozyskanym środkom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 możliwe jest dofinansowanie m.in. takich przedsięwzięć, jak budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków,  projektów obejmujących wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a także szeroko pojęte kształtowanie przestrzeni publicznej.

 

W ramach PROW 2007-2013 zdefiniowano 4 osie:

  • Oś 1- Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
  • Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
  • Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
  • Oś 4 - Leader

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego wykonuje zadania Instytucji Wdrażającej, dotyczące wdrażania następujących działań objętych Programem:

  • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,

  Schemat I Scalanie gruntów
  Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

  • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Leader

 

Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na stronie poświęconej w całości działaniom PROW 2007-2013 na Mazowszu.