Inne programy UE 2014–2020

Trwają nabory wniosków w programie „Europa dla Obywateli” – działania z udziałem miast

2015.08.06 14:55 , aktualizacja: 2015.08.06 15:03

Autor: Agnieszka Mync,Biuro Analiz i Wsparcia Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W programie „Europa dla Obywateli” (Europe for Citizens) 2014–2020 do 1 września 2015 r. prowadzone są nabory wniosków w Komponencie 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie w Działaniach: 2.1. Partnerstwo miast i 2.2. Sieci miast.

 

Charakter i cele programu

Program „Europa dla Obywateli” został ustanowiony przez Komisję Europejską jako instrument mający na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców UE w jej rozwój. Program promuje wspólną historię i wspólne wartości Europy. Jego cele ogólne to:

  • przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli UE,
  • promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Program jest realizowany poprzez dwa komponenty i działanie horyzontalne:

  • Komponent 1. Pamięć europejska – zwiększenie świadomości w zakresie pamięci, wspólnej historii i wartości oraz celu Unii.
  • Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, w ramach którego przewidziano trzy działania:
  • Działanie 2.1. Partnerstwo miast
  • Działanie 2.2. Sieci miast
  • Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
  • Działanie horyzontalne pn. „Waloryzacja” poświęcone jest analizie, rozpowszechnianiu i wykorzystaniu wyników projektów.

Ideą programu jest bezpośredni udział możliwie dużej liczby obywateli różnych krajów unijnych (i pozaunijnych z kontynentu europejskiego) w działaniach przewidzianych w projektach, które uzyskują dofinansowanie.

 

Wnioskodawcy i partnerzy

W programie biorą udział podmioty z krajów członkowskich UE oraz innych krajów europejskich, które podpisały stosowną umowę/protokół ustaleń z KE (przykładowo, kilka miesięcy temu taką umowę podpisała Albania). Wnioskodawcy i partnerzy muszą być organami publicznymi lub organizacjami nienastawionymi na zysk, posiadającymi osobowość prawną. Muszą mieć siedzibę w jednym z państw uczestniczących w programie, w tym wśród nich musi się znaleźć co najmniej jedno państwo członkowskie UE. W partnerstwie międzynarodowym jeden z podmiotów pełni rolę wnioskodawcy, pozostałe zaś są partnerami projektu, przy czym każdy z nich jest zobowiązany do zarejestrowania się w portalu użytkownika, gdzie otrzymuje własny kod identyfikacyjny.

 

Kryteria kwalifikowalności projektów

Szczegółowe kryteria dla projektów z zakresu poszczególnych działań dostępne są w przewodniku programowym. Dotyczy to m.in. rodzaju organizacji uprawnionej do występowania w roli wnioskodawcy i partnera, liczby partnerów tworzących partnerstwo projektowe, liczby międzynarodowych uczestników (tj. uczestników wysłanych przez kraje kwalifikujące się do programu, inne niż kraj partnerski), wysokości budżetu, miejsca przeprowadzenia działań czy czasu trwania projektu. Projekty muszą mieć zarówno wymiar międzynarodowy, jak i lokalny.

 

Priorytety na 2015 r.

Na każdy rok KE określa priorytety i zachęca wnioskodawców, by opracowywane przez nich projekty były zarówno zgodne z celami programu, jak i ukierunkowane na priorytety danego roku (takie projekty traktowane są w procedurze oceny preferencyjnie).

Priorytety w Komponencie 1. Pamięć europejska określono w kontekście 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Priorytetowo traktowane są projekty dotyczące tej rocznicy, zwracające uwagę na postawy nietolerancji, które doprowadziły do zbrodni przeciwko ludzkości, a także na konsekwencje II wojny dla kształtu Europy.

Priorytety w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie mają u swoich podstaw dwa elementy – kryzys ekonomiczny ostatnich lat oraz ubiegłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Priorytetowo traktowane są projekty włączające się w debatę na temat przyszłości Europy na podstawie dotychczasowych doświadczeń, z udziałem grup o zróżnicowanych poglądach.

 

Sprawy finansowe

Na budżet programu na lata 2014–2020 została przeznaczona kwota 185,5 mln euro, w tym na Komponent 1 – ok. 20%, Komponent 2 – ok. 60% i działanie horyzontalne – ok. 10 proc.

W aktualnych naborach maksymalna wysokość dotacji do projektu wynosi:

  • w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast – 25 tys. euro (przy maksymalnie 21 dniach trwania projektu),
  • w Działaniu 2.2. Sieci miast – 150 tys. euro (na maksymalny okres 24 miesięcy).

Dofinansowanie przyznawane jest w formie grantów, które nie pokrywają kosztów całkowitych projektów. W stosunku do wkładu własnego beneficjenta nie został określony limit procentowy. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby uczestników biorących udział w działaniach projektowych, liczby zaangażowanych państw i liczby przygotowanych wydarzeń, przy czym w przypadku Działania 2.1. obowiązuje jedynie kryterium liczby zaproszonych uczestników z różnych krajów (rozwiązania szczegółowe: „Przewodnik programowy”). Grant otrzymuje wnioskodawca, który odpowiada za finansowanie działań. Podział środków między wnioskodawcę a partnerów jest wewnętrzną sprawą każdego projektu.

W ramach programu, poza dotacjami na działania, udzielane są także dotacje na działalność, tj. organizacje mogą otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów swojego funkcjonowania.

 

Terminy naborów wniosków

W Komponencie 1. – jeden nabór w roku z terminem końcowym – około 1 marca.

W Komponencie 2. – w Działaniach 2.1. i 2.2. – dwa nabory w roku z końcowymi terminami – około 1 marca i 1 września oraz w Działaniu 2.3. – jeden nabór w roku z terminem końcowym – około 1 marca.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Informacje o programie

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Polsce:

 

w Punkcie Kontaktowym „Europa dla Obywateli”

Al. Ujazdowskie 41 (wejście główne)

00-540 Warszawa

tel.: 22 111 00 14, 22 447 61 74

e-mail:

www.europadlaobywateli.pl

 

Adres strony internetowej programu: http://ec.europa.eu/citizenship .

 

Zadania związane z realizacją programu zostały przekazane przez KE Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php .

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 668

powrót