Informacje ogólne

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa              

tel. (+48) 22 59 79 100
fax (+48) 22 59 79 290
e-mail:


zdjęcie głównej siedziby urzędu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP:      525-20-87-227
REGON: 013272636

 

Godziny pracy

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 (godziny pracy poszczególnych Delegatur UMWM w zakładce Delegatury). W tym czasie przyjmowani są interesanci. Dyrektorzy departamentów, bądź wyznaczeni przez nich zastępcy przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy, w miejscu właściwym dla lokalizacji poszczególnych departamentów urzędu.
W sprawach skarg i wniosków marszałek, bądź wyznaczona przez niego osoba przyjmuje obywateli w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 1600 do 1700 w siedzibie urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26.

 

Zadania

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której zarząd i marszałek województwa wykonują swoje zadania i kompetencje niezastrzeżone na rzecz sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Został utworzony 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).


Zapewnia on realizację zadań przypisanych marszałkowi województwa, zarządowi województwa oraz sejmikowi województwa przez dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych, celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami, tak aby maksymalizować wartość dla obywateli na terenie województwa.


Do zadań samorządu województwa leżących w kompetencjach marszałka lub zarządu i realizowanych przy pomocy urzędu marszałkowskiego należą w szczególności sprawy z zakresu:

 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz zabytków i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumentów,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 

Władze i organizacja

Urzędem kieruje marszałek województwa przy pomocy sekretarza województwa – dyrektora urzędu marszałkowskiego. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przypisanych poszczególnym departamentom/kancelariom sprawuje właściwy członek zarządu zgodnie z określonym podziałem kompetencji. Natomiast za sprawne funkcjonowanie służb finansowo-księgowych oraz prawidłowe wykonywanie planu finansowego urzędu odpowiada skarbnik województwa.

Podstawowym aktem prawnym regulującym pracę urzędu marszałkowskiego jest uchwalany przez zarząd województwa „Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, który określa zasady realizacji zadań i kierowania urzędem, jego strukturę organizacyjną, zakresy działania departamentów oraz tryb załatwiania spraw w urzędzie.
Na mocy postanowień regulaminu organizacyjnego, z upoważnienia marszałka, funkcję kierownika urzędu wykonuje sekretarz województwa – dyrektor urzędu, który ponadto zapewnia jego sprawne funkcjonowanie, warunki działania oraz prawidłową organizację pracy.

Oprócz postanowień regulaminu organizacyjnego zadania poszczególnych departamentów i kancelarii określają ich regulaminy wewnętrzne, zawierające strukturę oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych departamentu bądź kancelarii, zakres zadań i odpowiedzialności zastępców dyrektora departamentu/kancelarii oraz inne uregulowania istotne dla funkcjonowania urzędu.

W Departamencie Organizacji na prawach wydziału działają Delegatury, które na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania określonym przez zarząd województwa, realizują we współpracy z właściwymi departamentami zadania samorządu województwa należące do kompetencji zarządu lub marszałka.

 

Zarządzanie

Wizją rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest profesjonalna, sprawnie działająca i nowoczesna organizacja wyznaczająca standardy jakości w zarządzaniu publicznym.

Potwierdzeniem sprawnie zarządzanego i sprawnie działającego urzędu oraz wysokiej jakości świadczonych usług są liczne nagrody, certyfikaty i przyznane wyróżnienia. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest m.in. Laureatem Polskiej Nagrody Jakości, kilkukrotnym Laureatem Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi z certyfikatem „Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, w którym zdobył także nagrodę główną Diamentową Statuetkę. Został też wyróżniony tytułem „Troskliwy Pracodawca” – według dziennika „Rzeczpospolita”. Zarówno Marszałek Województwa Mazowieckiego, jak i Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego otrzymali nagrody w konkursie „Znakomity Przywódca”. W Urzędzie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, którego zgodność z wymaganiami wdrożonych norm potwierdzają certyfikaty przyznane przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 

Podstawa prawna

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie działa na podstawie:

 1. Ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa.
 2. Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 3. Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 6. Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 7. Innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje samorządu województwa.