Oferty pracy

Oferty pracy

 • Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w urzędzie, że od 7 sierpnia 2005 r., w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

 

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym i warunkuje wzięcie udziału w procesie naboru. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

 

Dokumenty aplikacyjne w naborze na wolne stanowiska urzędnicze należy składać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Urzędu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

 

 • Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informuje, że osoby, które są zainteresowane zatrudnieniem w urzędzie na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub na umowę o pracę na zastępstwo, mogą wysłać swoje Curriculum Vitae oraz list motywacyjny, opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Urzędu (za pomocą przycisku „Aplikuj” znajdującego się poniżej)  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając jakiej oferty dotyczą w tytule wiadomości.

 

 

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dane kontaktowe:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
  • tel. (22) 5979-100
  • email:
  • ePUAP: /umwm/esp;
 • Inspektor ochrony danych
  • e-mail:

Twoje dane osobowe jako kandydata:

 • będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy;
 • mogą być udostępnione:
  • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 • będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, a następnie będą bezpowrotnie usuwane.
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Tobie prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest wymogiem ustawowym.

 

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

 

Przesłanie przez Ciebie w procesie rekrutacji danych wykraczających poza wymagane przepisami prawa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych.

 

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

Dane wrażliwe są przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z Twojej inicjatywy.

 

Niezbędne dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Oświadczenie kandydata.

 

Zapoznaj się z Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 


W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ofertami.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.