Rozpatrywane w 2015 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.

2016.06.20 09:40 , aktualizacja: 2016.07.13 15:12

Autor: Paulina Bedyńska (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195) mająca na celu realizację obywatelskiego prawa do petycji przewidzianego w art. 63 Konstytucji. Organ władzy publicznej zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej petycji oraz udzielenia odpowiedzi podmiotowi składającemu petycję.

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

 

Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzi ewidencję petycji, dla których właściwe są organy samorządu województwa.

 

Właściwy merytorycznie departament rozpatruje petycję, przekazuje informacje Departamentowi Organizacji o sposobie jej załatwienia oraz informuje podmiot wnoszący petycję.

 

Na podstawie prowadzonej przez Departament Organizacji ewidencji ustalono, że od dnia wejścia w życie ww. ustawy do końca roku 2015, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 13 petycji.

 

4 petycje zostały wniesione przez osoby fizyczne. Podmiotami wnoszącymi pozostałe petycje były stowarzyszenia zwykłe, mieszkańcy gmin i radni powiatów. Żadna z wniesionych petycji nie miała charakteru petycji wielokrotnej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach.

 

Organy Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpatrzyły następujące petycje:

 1. Petycja w sprawie budowy chodnika przy ul. Puławskiej w Warce:

  • data wpływu: 7 września 2015 r.;

  • 7 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 2. Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 719:

  • data wpływu: 10 września 2015 r.;

  • 7 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 3. Petycja P. Krzysztofa Żmijewskiego i Bogdana Żmijewskiego w sprawie istotnego zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz poważnych zagrożeniach społeczno-gospodarczych:

  • data wpływu: 14 września 2015 r.;

  • nie dotyczy kompetencji organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;

  • petycja została przekazana do organów właściwych.

 4. Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych przy odcinku drogi wojewódzkiej nr 579 przebiegającej przez wieś Natolin:

  • data wpływu: 14 września 2015 r.;

  • 11 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 5. Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej z Modlińską w Warszawie:

  • data wpływu: 17 września 2015 r.;

  • 7 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 6. Petycja w sprawie prowadzenia gospodarki leśnej, w tym analiza gospodarki zrębowej na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów oraz wgląd w plany łowieckie:

  • data wpływu: 22 września 2015 r.;

  • nie dotyczy kompetencji organów Samorządu Województwa Mazowieckiego;

  • petycja została przekazana do organów właściwych.

 7. Petycja w sprawie uwzględnienia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkim Planie Inwestycyjnym instalacji mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów wykorzystującej technologięopracowaną przez wnoszącego petycję:

  • data wpływu: 25 września 2015 r.;

  • 28 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 8. Petycja w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 721 i rozpoczęcia tej inwestycji w 2016 r.:

  • data wpływu: 30 września 2015 r.;

  • 22 grudnia 2015 udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 9. Petycja w sprawie wpisania do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Wojewódzkiego Planu Inwestycyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów komunalnych:

  • data wpływu: 22 października 2015 r.;

  • 8 stycznia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 10. Petycja w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 801 oraz budowy kolei dojazdowej relacji Warszawa–Karczew–Góra Kalwaria:

  • data wpływu: 19 października 2015 r.;

  • 22 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 11. Petycja w sprawie składowiska odpadów „Radiowo”:

  • data wpływu: 28 października 2015 r.;

  • 28 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 12. Petycja w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych w gminie Boguty-Pianki:

  • data wpływu: 9 października 2015 r.;

  • 12 stycznia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 13. Petycja w sprawie linii wysokiego napięcia 400 KV, która ma być budowana wzdłuż obwodnicy Żyrardowa w kierunku autostrady A2:

  • data wpływu: 24 listopada 2015 r.

  • 21 grudnia 2015 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję. 

Informacja o rozpatrywanych w 2015 r. petycjach znajduje się na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1029 kB, Liczba pobrań: 360, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 387

powrót