Zadania

Urząd wykonuje zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu, w szczególności z dziedziny:

 1. edukacji publicznej;
 2. ochrony zdrowia i polityki społecznej;
 3. ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich;
 4. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;
 5. drogownictwa i transportu;
 6. sportu i turystyki;
 7. promocji Województwa i współpracy zagranicznej;
 8. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;
 9. obronności i bezpieczeństwa publicznego;
 10. kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

Urzędem kieruje marszałek, przy pomocy wicemarszałków, członków zarządu, dyrektora urzędu i skarbnika, jako głównego księgowego urzędu oraz dyrektorów departamentów.

Załatwianie spraw w urzędzie

Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu szczególnej troski o przestrzeganie konstytucyjnie zagwarantowanych obywatelom praw i wolności.

Odpowiedzialność za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego załatwianie spraw ponoszą dyrektorzy departamentów, dyrektorzy delegatur i pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Pracownicy urzędu są w szczególności zobowiązani do:

 1. należytej znajomości przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu województwa oraz innych przepisów prawa z zakresu działania departamentu;
 2. właściwego stosowania przepisów prawa, instrukcji i regulaminów;
 3. terminowego załatwiania spraw;
 4. zapewnienia formy i trybu gwarantujących prawidłowe i szybkie załatwienie sprawy;
 5. właściwej obsługi interesantów.
Marszałek określa, w drodze zarządzenia, zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w urzędzie.