Finanse i mienie

Budżet Województwa - Ogólna charakterystyka

2002.02.14 00:00 , aktualizacja: 2016.03.21 13:37

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Budżet województwa jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej województwa.

Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym:

 1. planowane dochody i wydatki województwa,

 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego,

 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

 4. wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie każdego z programów.


Budżet województwa jest uchwalany jako część uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.
Sejmik województwa ustala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, określając w szczególności:

 1. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu województwa,

 2. obowiązki wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w toku prac nad projektem budżetu województwa,

 3. wymaganą przez sejmik województwa szczegółowość projektu,

 4. materiały informacyjne, które zarząd województwa powinien przedstawić sejmikowi, przedkładając projekt uchwały budżetowej.


Uchwała budżetowa województwa składa się z budżetu województwa, ustaleń dotyczących spraw, które, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, pozostawiono do uchwały Sejmiku województwa oraz spraw wskazanych przez Sejmik w uchwale ustalającej tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała budżetowa może obejmować wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, jeżeli:

 1. dla każdego programu wieloletniego zostały przez sejmik województwa odrębnie określone:
  1. nazwa programu, jego cel i zadania, które będą finansowane z budżetu województwa,

  2. jednostka organizacyjna wykonująca program lub też koordynująca wykonywanie programu,

  3. okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe,

  4. wysokość wydatków w poszczególnych latach realizacji programu,

 2. kolejne uchwały budżetowe będą obejmować nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,

 3. zmiana kwot wydatków na realizację programu może być wyłącznie skutkiem odrębnych uchwał sejmiku zmieniających zakres wykonywania tego programu lub wstrzymujących jego wykonywanie.


Uchwałę budżetową województwa podejmuje się przed rozpoczęciem roku budżetowego. W przypadku nieuchwalenia budżetu w tym terminie, do czasu uchwalenia budżetu przez sejmik, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony sejmikowi. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, sejmik może uchwalić prowizorium budżetowe województwa na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu województwa, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu województwa. Zarząd przygotowuje i przedstawia sejmikowi, nie później niż 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

 1. projekt budżetu województwa uwzględniający zasady ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustalenia sejmiku dotyczące wymaganej szczegółowości projektu,

 2. projekt ustaleń uchwały budżetowej,

 3. materiały informacyjne określone przez sejmik w uchwale budżetowej.


Bez zgody zarządu województwa sejmik nie może wprowadzić w projekcie budżetu województwa zmian powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu projektowanego budżetu albo zmian powodujących zwiększenie przewidywanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia nowych źródeł dochodów.

Liczba wyświetleń: 122863

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.