Biuro w Brukseli

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli

2005.08.09 00:00 , aktualizacja: 2019.12.09 15:22

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Bruksela to centrum polityczne Europy. Tu krzyżują się interesy różnych państw i organizacji, tu zapadają najważniejsze decyzje dotyczące Unii Europejskiej. Wreszcie tu wyznaczane są kierunki rozwoju Unii, wypracowywane poszczególne polityki, uchwalane jest unijne prawo i wspólny budżet oraz odbywają się debaty dotyczące najważniejszych problemów europejskich i globalnych. Swoje siedziby mają w Brukseli główne organy UE – Rada, Komisja i Parlament Europejski, dowództwo NATO oraz ponad 300 przedstawicielstw regionów i miast, a także ponad 2000 organizacji lobbingowych. Tutaj odbywają się posiedzenia Europejskiego Komitetu Regionów – organu doradczego UE. Tworzą go reprezentanci regionów i samorządów lokalnych wszystkich państw członkowskich. Polskie regiony zaznaczyły swoją pozycję na mapie Europy, m.in. lokując w stolicy Belgii własne przedstawicielstwa.

 

Od 2002 r. również województwo mazowieckie ma w Brukseli Biuro Przedstawicielskie. Jest ono swoistym punktem pierwszego kontaktu dla podmiotów działających w Brukseli i poszukujących partnerów do współpracy; pomocą w nawiązaniu relacji z podmiotami zlokalizowanymi w naszym regionie. Na co dzień biuro współpracuje z licznymi stowarzyszeniami i sieciami zrzeszającymi samorządy terytorialne, zwłaszcza z tymi, których członkiem lub uczestnikiem jest województwo mazowieckie. Na szczególną uwagę zasługują działania w ramach Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych ECRN, Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS, Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX, Konferencji Regionów Posiadających Porty Lotnicze ARC, a także innych nieformalnych, jak np. fora ds. korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Północne – Morze Bałtyckie i Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie.

 

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli prowadzi także działalność informacyjną oraz utrzymuje relacje z mediami zagranicznymi i regionalnymi.  Nawiązało kontakty z Parlamentem Europejskim, Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej czy Ambasadą RP w Królestwie Belgii. Wspiera działania promujące mazowiecką gospodarkę poprzez współorganizację spotkań B2B, seminariów dla potencjalnych inwestorów, misji gospodarczych, targów i wizyt studyjnych. Organizuje inne wydarzenia prezentujące dziedziny istotne dla województwa mazowieckiego, w tym tradycję i kulturę regionu.

 

W ramach działań wspierających rozwój i intensyfikację współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, której zasady określają bilateralne i wielostronne porozumienia, umowy i deklaracje, biuro utrzymuje kontakty z regionami partnerskimi Mazowsza i innymi regionami UE mającymi swoje przedstawicielstwa w Brukseli.  Wspiera przyjeżdżające tutaj delegacje samorządowe, bądź innych podmiotów, a także działalność marszałka województwa w Europejskim Komitecie Regionów.

 

KONTAKT

Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli

199 Rue Victor Hugo

1030 Bruksela

Belgia

 

Dyrektor: Roman Adamczyk

Tel. +32 2 230 96 62

Fax. +32 2 230 70 83

e-mail:

Liczba wyświetleń: 10996