WERR

„Wspólna Europa – rola regionów”

2013.09.12 12:40 , aktualizacja: 2016.03.17 14:01

Autor: Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 

Województwo mazowieckie realizuje projekt pn. „Wspólna Europa – rola regionów” w ramach konkursu ogłoszonego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pn. „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Projekt ma na celu organizację konferencji z udziałem przedstawicieli regionów i ekspertów z Chorwacji, Ukrainy, Polski, Francji i Niemiec poświęconej roli regionów w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Konferencja obejmie wykłady oraz dyskusje panelowe poświęcone zagadnieniom współpracy ze szczególnym uwzględnieniem roli regionów i samorządów wszystkich szczebli w kształtowaniu wspólnej Europy. Będzie służyć rozwojowi bezpośredniego dialogu pomiędzy regionalnymi wspólnotami samorządowymi z krajów Unii Europejskiej z regionami państw aspirujących do członkostwa w UE. Spotkanie pozwoli na wymianę doświadczeń między regionami oraz  nawiązanie lub rozszerzenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy samorządami województwa, powiatu i gminy z ich odpowiednikami m.in. w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej.

Informacje praktyczne

 

 

Mazowieckie Voivodeship in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland  is organizing  an international conference entitled "Common Europe - the role of regions".

 The project is designed to organize  a conference attended by regional representatives and experts from Croatia and Ukraine, Poland, France and Germany and dedicated to the role of regions in EU policy-making. The conference will consist of speeches of  experts and panel discussions devoted to cooperation, with particular reference to the role of regions and self-governments at all levels in the shaping of common Europe. The conference is intended to develop a direct dialogue between regional self-government communities of the EU countries with the regions of the countries aspiring to join the  EU. Participation in the conference is to enable the exchange of experiences between regions as well as  to establish or expand direct contacts between regional governments, counties and municipalities with their counterparts, inter alia, in the field of economic and cultural cooperation.

Practical information.

 

 

 

 

 

 

 

La Voïvodie de la Mazovie organise un projet intitulé : « L’Europe Commune – le rôle des régions » suite au concours du Ministère des Affaires Étrangères en Pologne : « Soutien de l'importance de la citoyenneté et des collectivités territoriales dans la politique étrangère de la Pologne en 2013 ».

Le projet a pour but d’organiser une conférence avec les représentants de régions et experts de la Croatie, l’Ukraine, la France, l’Allemagne et la Pologne dédiée à un rôle des régions dans la création de la politique de l’Union Européenne.

Cette conférence se composera des exposés et débats d’experts consacrés aux thèmes liés à la coopération, notamment a un rôle des régions et des collectivités territoriales à différents échelons dans la création de l’Europe commune.

L’objectif de la conférence est également un développement d’un dialogue direct entre les collectivités territoriales des régions des pays membres de l’UE avec les régions du pays souhaitant entrer à l’Union Européenne dans l’avenir. La participation à la conférence a donc pour but de permettre d’échanger les expériences entre les régions et de nouer ou élargir les contacts directs entre les gouvernements locaux respectivement de la voïvodie, du département ou de la commune, par exemple dans le cadre de la collaboration économique et culturelle.

 

 

Die Wojewodschaft Mazowieckie im Rahmen eines von polnischen Außenministerium unter dem Titel „Unterstützung der Bürger- und Selbstverwaltungsdimension der polnischen Außenpolitik 2013“ ausgeschriebenen Wettbewerbs realisiert ein Projekt unter dem Namen „Gemeinsames Europa - die Rolle der Regionen“ realisiert.

 

Ziel des Projektes besteht darin, eine Konferenz mit der Teilnahme der Vertreter und Experten aus der Ukraine, Deutschland, Kroatien, Frankreich und Polen zu organisieren, die der Rolle der Regionen im Gestaltung der EU-Politik gewidmet wird. Die Konferenz wird sich aus Vorträgen und Podiumsdiskussionen über die Fragen der Zusammenarbeit mit der Betonung auf die Rolle der Regionen und Selbstverwaltungen aller Ebenen in Gestaltung des gemeinsamen Europas zusammensetzen. Das Ziel der Konferenz ist die Entwicklung des unmittelbares Dialogs zwischen der regionalen Gemeinschaften aus der EU-Länder mit der Regionen aus der Länder, die EU-Mitgliedschaft anstreben. Die Teilnahme an der Konferenz soll die Erfahrungsaustausch zwischen der Regionen ermöglichen, sowie die Anknüpfung oder Erweiterung von direkten Kontakten zwischen der Selbstverwaltungen der Region, des Landkreises und der Gemeinde mit den Partnern u. a. im Bereich der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit.

 

 

Мазовецкое Воеводство реализирует проект под названием «Общая Европа – роль регионов» в конкурсе проведеным польским Министерством Иностранных Дел под названием «Поддержка гражданского и местного измерения польской  внешней политики 2013».

Проект направлен на организацию конференции посвященой роли регионов в формированю политики Евросоюза и в которой примут участие представители регионов и эксперты из Хорватии, Украины, Польши, Франции и Германии.  Конференция будет стостоять из семинаров и панельных дискусии на тему сотрудничества, с акцентом на роль регионов и органов самоуправления всех уравней на развитие общей Европы.Целью конференции является развитие прямого диалога между региональными органами самоуправления со стран ЕС с регионами государств стремящихся вступлению в ЕС. Участь в конференции позволит на обмен опытом между органами самоуправления воеводства, района и гмины с их эквивлентами относительно экономического и культурного сотрудничества.

практиццне информаце

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Liczba wyświetleń: 2753