Z serca Polski nr 7/17

Wykorzystać potencjał

2017.06.13 14:50 , aktualizacja: 2017.06.14 11:14
Autor: Nina Małachowska, Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Iwona Dybowska
Logo Europejskiego Komitetu Regionów Logo Europejskiego Komitetu...

Aż 67 proc. wszystkich pracowników sektora prywatnego UE zatrudniają małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlaczego nie zapewnić im przyjaznych warunków rozwoju?

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) potrzebują prostego, jasnego i spójnego środowiska regulacyjnego – zaapelowali członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR). W opinii skierowanej do Komisji Europejskiej (KE) zwrócili uwagę na podstawowe trudności, z którymi boryka się sektor i zaproponowali konkretne rozwiązania.

 

Mniejszy nie musi być słabszy

MSP, stanowiące najliczniejszą grupę podmiotów na lokalnych rynkach, muszą sprostać wielu wymaganiom. Wykorzystują możliwości stwarzane przez nowe technologie, dążą do wysokiej efektywności, walczą o przewagę konkurencyjną na rynku czy wreszcie działają w warunkach ciągłych zmian o globalnym charakterze. Wyzwań nie brakuje… W porównaniu z większymi przedsiębiorstwami firmy należące do tego sektora są bardzo wrażliwe na zewnętrzne wstrząsy rynkowe – złe warunki gospodarcze lub niekorzystne zmiany przepisów. W tym obszarze problemem jest m.in. nieproporcjonalne obciążenie administracyjne, na które zwrócił uwagę Komitet Regionów. Koszty, jakie ponoszą MSP, dotyczące m.in. opodatkowania, obowiązków sprawozdawczych czy ochrony środowiska, bywają aż dziesięciokrotnie wyższe w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami. Członkowie KR położyli nacisk na konieczność eliminacji tego absurdu. Poparli także uproszczenia w europejskim prawie zamówień publicznych, polegające na przyjęciu jednolitego europejskiego dokumentu dotyczącego zamówień[1]. Teraz po stronie państw członkowskich leży zapewnienie przyjaznych procedur związanych z wymogami kwalifikowalności, egzekwowaniem dyscypliny finansowej czy zasadami i terminami płatności. KR wezwał więc do pełnego i prawidłowego stosowania wypracowanych przystępnych rozwiązań.

 

Jednolity system podatkowy

Obszarem wskazywanym jako jeden z najbardziej uciążliwych dla MSP są przepisy dotyczące podatku VAT. Dlatego też w przygotowanej opinii KR zalecił zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z VAT, takich jak obowiązki sprawozdawcze, terminy i okresy przechowywania dokumentów, przyspieszenie praktyk dotyczących przetwarzania deklaracji podatkowych. Fragmentacja i złożoność systemu VAT sprawiają, że MSP zaangażowane w handel transgraniczny ponoszą olbrzymie koszty. KR proponuje zatem ustanowienie wspólnego unijnego progu dotyczącego handlu transgranicznego, poniżej którego podatek VAT nie byłby stosowany. Wzywa też KE do dalszej pracy unifikującej zróżnicowane systemy podatkowe.

 

Finanse bez tajemnic

Chociaż MSP w dużym stopniu decydują o zatrudnieniu i rozwoju gospodarki, za mało wiemy o ich potrzebach finansowych. Coraz bardziej złożony i uciążliwy staje się dla sektora MSP proces korzystania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI). Sondaż, przeprowadzony w 2016 r. wśród Europejskich Regionów Przedsiębiorczości, obnażył wiele trudności w korzystaniu z tych środków. W raporcie stwierdzono także, że angażowanie się w projekty finansowane z EFSI wpływa na dynamikę rozwoju MSP. W związku z tym KR podkreślił w przygotowanej opinii, że jedną z najbardziej palących kwestii jest uproszczenie wymogów – uwzględnianych w sprawozdawczości i audytach – dotyczących instrumentów finansowych w ramach EFSI, kierowanych do małych i średnich przedsiębiorców.

 

[1]   Dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7.

 

Liczba wyświetleń: 89

powrót